banner 

ÅRSMÖTE

Konstföreningen vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Protokoll från föreningsstämma (årsmöte) måndagen den 24 april 2017 på KI, Nobels väg 5, Solna.

12 medlemmar deltog i årsmötet.

Ärende

Beslut/åtgärd
§1
Val av ordförande och sekreterare för stämman

Birgitta Mörk valdes till ordförande och Inga-Lena Wivall till sekreterare.


§2
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet


Lotta Mathiesen och Tove Älvemark Asp valdes till justeringsmän.


§3
Frågan om kallelse har skett i behörig ordning


Kallelse har skett i behörig ordning.

§4
Godkännande av föredragningslistan


Föredragningslistan godkändes.

§5
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning


Föredrogs av mötesordföranden.

   
§6
Föredragning av revisionsberättelse


Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Tove Älvemark Asp. Revisorerna har funnit finanserna i god ordning.

   
§7
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

   
§8
Beslut med anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkning

Balansräkningen fastställdes. Tillgångarna uppgår till 116141 kr. Beslutades att föreningens överskott enligt balansräkningen (3672 kr) balanseras i ny räkning.

   
§9
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och fastställande av medlems-
(andels)avgiften för verksamhetsåret

Verksamhetsplan och budget fastställdes. Medlemsavgiften kvarstår oförändrad med 350 kr per andel.

   
§10
Behandling av inkomna motioner

Ingen motion har inkommit.

   
§11
Val av föreningsordförande

Birgitta Mörk valdes enhälligt till ordförande på ett år.

   
§12
Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ordinarie ledamöter

Evi Gustavson-Kadaka 1 år (kvar från år 2016)
Kerstin Florell 2 år
Marianne Fridblom 2 år
Inga-Lena Wivall 1 år (kvar från år 2016)
Birgitta Hedberg 2 år
Torbjörn Wänn 2 år
Lotta Mathiesen 1 år (kvar från år 2016)

Suppleanter

Barbara Klockare 1 år
Lars Helin 1 år
Mona Lundgren 1 år
Agneta Granstrand 1 år
Cicki Blomquist 1 år
Ann-Britt Wikström 1 år
Vibeke Sparring 1 år
   
§13
Val av revisor och revisorssuppleant


Tove Älvemark Asp och Anita Norström valdes på 1 år som ordinarie och suppleant.

   
§14
Val av valberedning

Lotta Mathiesen och Cicki Blomquist valdes.

   
§15
Övriga frågor


Ingen övrig fråga.
   
§16
Mötet avslutas


Birgitta tackade för visat intresse och mötet avslutades.

   
Vid protokollet Justeras

Inga-Lena WivallBirgitta Mörk
Lotta Mathiesen
Tove Älvemark Asp
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


linje

SENASTE DOKUMENT


- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-03-27
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013