banner 

ÅRSMÖTE

Konstföreningen vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Protokoll från föreningsstämma (årsmöte) onsdagen den 11 april 2018 på KI, Nobels väg 5, Solna.

12 medlemmar deltog i årsmötet.

Ärende

Beslut/åtgärd
§1
Val av ordförande och sekreterare för stämman

Birgitta Mörk valdes till ordförande och Torbjörn Wänn till sekreterare.

§2
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet


Cicki Blomquist och Ann-Britt Wikström valdes till justeringsmän.


§3
Frågan om kallelse har skett i behörig ordning


Kallelse har skett i behörig ordning.

§4
Godkännande av föredragningslistan


Föredragningslistan godkändes.

§5
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning


Föredrogs av mötesordföranden och kassören.

   
§6
Föredragning av revisionsberättelse


Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden. Revisorerna har funnit finanserna i god ordning.

   
§7
Fastställande av balansräkning


Kassörens förslag till balansräkning fastställdes.

   
§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

   
§9
Beslut med anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkning.

Tillgångarna uppgår till 90 882 kr. Beslutades att föreningens underskott enligt balansräkningen (25 258 kr) balanseras i ny räkning.

   
§10
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och fastställande av medlems- (andels) avgiften för verksamhetsåret.

Verksamhetsplan och budget fastställdes. Medlemsavgiften kvarstår oförändrad med 350 kr per andel.

   
§11
Val av föreningsordförande

Birgitta Mörk valdes enhälligt till ordförande på ett år.

   
§12
Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ordinarie ledamöter

Evi Gustavson-Kadaka 2 år
Kerstin Florell 1 år (kvar från år 2017)
Marianne Fridblom 1 år (kvar från år 2017)
Inga-Lena Wivall 2 år
Birgitta Hedberg 1år (kvar från år 2017)
Torbjörn Wänn 1 år (kvar från år 2017)
Lotta Mathiesen 2 år

Suppleanter

Lars Helin 1 år
Mona Lundgren 1 år
Agneta Granstrand 1 år
Cicki Blomquist 1 år
Ann-Britt Wikström 1 år
Vibeke Sparring 1 år
Eva Lorentzon 1 år nyval
   
§13
Val av revisor och revisorssuppleant


Tove Älvemark Asp och Anita Norström valdes på ett (1) år som ordinarie och suppleant.

   
§14
Val av valberedning

Lotta Mathiesen och Cicki Blomquist valdes.

   
§15
Övriga frågor


Ingen motion har inkommit.
   
§16
Mötet avslutas


Birgitta tackade för visat intresse och mötet avslutades.

   
Vid protokollet Justeras

Torbjörn WännBirgitta Mörk
Cicki Blomquist
Ann-Britt Wikström


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


linje

SENASTE DOKUMENT


- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-05-02
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013