banner 

PROTOKOLL

Fört vid Karolinska Konstföreningens styrelsemöte den 12 mars 2018

Närvarande:  

Birgitta Mörk
Vibeke Sparring
Inga-Lena Wivall
Birgitta Hedberg
Ann-Britt Wikström

Kerstin Florell
Lotta Mathiesen
Torbjörn Wänn
Evi Gustavson-Kadaka
Agneta Granstrand

 


Ärende


Beslut / åtgärd

§1
Mötets öppnande


Birgitta Mörk förklarade mötet öppnat.


 

§2
Godkännande av
dagordningDagordningen godkändes.

 

§3
Val av protokollförare


Inga-Lena valdes.


 

§4
Anmälda förhinder


Marianne Fridblom, Mona Lundgren och Cicki Blomquist.


 

§5
Genomgång av föregående protokoll

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.


 
§6
Inkommande och utgående handlingar

SAK medlemsbrev 1 2018
Grafiknytt 1; 18
Grafiska sällskapet, presentation av årets konstval.

 

§7
Rapporter
a) aktivitetsgrupp


Till vårens program del 2 är besök på Musikhögskolan i juni samt konstvandring i maj inbokat. Erland Cullberg på Edsvik Konsthall och besök hos konstnären Kristina Anshelm i hennes verkstad på Långholmen är på förslag.


b) informationsgrupp

Lotta har varit i kontakt med KIs medarbetarportal för en blänkare om konstföreningen och de ställer sig positiva. Ann-Britt gör en poster om konstföreningen för att sättas upp på sjukhusets anslagstavlor. 


c) inköpsgrupp

Besök på Nylunds Konst och Ram är inbokat måndagen den 9 april.


d) utbildningsgrupp

Inget att rapportera.


e) vår och höstavslutning

Våravslutningen äger rum tisdagen den 29 maj på Vikingaliv, Djurgårdsvägen 48.


 

§8
Ekonomi


Vi tappar fortfarande medlemmar och de medlemmar som inte betalat årsavgiften kommer att få en påminnelse i slutet av mars.
Kerstin presenterade styrelsens förslag till budget 2018.

 

§9
Årsmöte


Årsmötet äger rum onsdagen den 11 april i administrationshuset på Karolinska Institutet, Nobels väg 5. Kallelse med förslag till dagordning har gått ut till alla medlemmar i mejl måndagen den 5 mars. Övriga årsmöteshandlingar läggs ut på hemsidan under vecka 13.
Valberedningen har gått ut med förfrågan vilka som vill kvarstå i styrelsen och fått svar från de flesta.

 

§10
Övriga frågor


Lotteritillstånd för Konstföreningens lotteri behövs ej.
Vi diskuterade åter hur vi kan komma ifrån kontanthanteringen med hjälp av Swish.

  

§11
Datum för nästa möte
och utskick


Konstituerande styrelsemöte äger rum direkt efter årsmötet onsdagen den 11 april.
Vårens program del 2 beräknas utkomma i slutet av mars.
 

§12
Mötet avslutas


Birgitta M förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Inga-Lena Wivall-H

Justeras

Birgitta Mörk

  

linje

TIDIGARE PROTOKOLL


- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-03-27
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013