banner 

PROTOKOLL

Fört vid Karolinska Konstföreningens styrelsemöte den 23 oktober 2017

Närvarande:  

Birgitta Mörk
Cicki Blomquist
Inga-Lena Wivall
Birgitta Hedberg

Kerstin Florell
Vibeke Sparring
Torbjörn Wänn
Evi Gustavson-Kadaka

 


Ärende


Beslut / åtgärd

§1
Mötets öppnande


Birgitta Mörk förklarade mötet öppnat.


 

§2
Godkännande av
dagordningDagordningen godkändes.

 

§3
Val av protokollförare


Inga-Lena valdes.


 

§4
Anmälda förhinder


Lotta Mathiesen, Marianne Fridblom, Mona Lundgren, Agneta Granstrand och Ann-Britt Wikström.


 

§5
Genomgång av föregående protokoll

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.


 
§6
Inkommande och utgående handlingar

  • Grafiknytt 2/17
  • SAK medlemsbrev 3 2017
  • Inbjudan till föreläsning av Sveriges Konstföreningar i ABF-huset den 22 november
    kl 18.30, Konsten där människor finns, om den offentliga konsten i Stockholm.
  • Boken Till Konsten -tro, hopp, tvivel och kärlek. SAKs årsbok 2017.
  • Inbjudan från Camilla Wodelius, glasblåsare, försäljning 25 november kl 12-16, Mitisgatan, Kungsholmen.

 

§7
Rapporter
a) aktivitetsgrupp

 

Diskuterade höstens aktiviteter som inte alla blev fulltecknade, kanske för mycket med 10 st.
Bergmans konstgjuteri och Musikhögskolan på förslag till våren.


b) informationsgrupp

Inget att rapportera.


c) inköpsgrupp

Vi har 42 vinster till höstens utlottning. Birgitta M kontaktar Galleri Stockholm.se, Joakim Hedlund, för ytterligare inköp.


d) utbildningsgrupp

Styrelsen har besökt 125 Kvadrat för emaljutbildning.


e) vår och höstavslutning

Höstavslutningen äger rum måndagen den 27 november på Svarta Räfven, Aula Medica, Karolinska Institutet.  Birgitta H utformar detaljer och skickar ut inbjudan.


 

§8
Ekonomi


Kerstin gick igenom ekonomin som den ser utmärkt ut.


 

§9
Övriga frågor


Dragningen sker under vecka 47 i närvaro av revisor.


 

§10
Datum för nästa möte och utskick


Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 15 januari 2018.


  

§10
Mötet avslutas


Birgitta M förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Inga-Lena Wivall-H

Justeras

Birgitta Mörk

  

linje

TIDIGARE PROTOKOLL


- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2017-10-25
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013