banner 

PROTOKOLL

Fört vid Karolinska Konstföreningens styrelsemöte den 4 oktober 2018

Närvarande:  

Birgitta Mörk
Birgitta Hedberg
Kerstin Florell
Cicki Blomquist
Torbjörn WännVibeke Sparring
Evi Gustavsson-Kadaka
Agneta Gullstrand
Eva Lorentzon
Inga-Lena Wivall

 


Ärende


Beslut / åtgärd

§1
Mötets öppnande


Birgitta Mörk förklarade mötet öppnat.


 

§2
Godkännande av
dagordningDagordningen godkändes.

 

§3
Val av protokollförare


Inga-Lena valdes.


 

§4
Anmälda förhinder


Marianne Fridblom, Mona Lundgren, Lars Helin, Ann-Britt Wikström och Lotta Mathiesen.


 

§5
Genomgång av föregående protokoll

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.


 
§6
Inkommande och utgående handlingar

SAK medlemsbrev3:2018
Grafiknytt 2:18
SAKs årsbok 2018

 

§7
Rapporter
a) aktivitetsgrupp


Två aktiviteter i höstens program har avbokats på grund av för litet intresse, båda var visningar under dagtid. Ett förslag till vårens program är att boka ett antal biljetter till Musikhögskolan.


b) informationsgrupp

Inget att rapportera.


c) inköpsgrupp

Inköpsgruppen besöker Galleri Helle Knudsen måndagen den 29 oktober.
Agneta inhandlar närvarovinster på Livstycket i Tensta. Evi sonderar om vi kan visa vinsterna i Galleri Gången och om vi kan låna ett rum för förvaring av konsten nattetid. Eventuellt får visning av vinsterna ske samma eftermiddag som valet äger rum. Evi skickar ut listan på vårens konstverk och vem som valde vad. En glasskulptur av Bertil Vallien är inhandlad.


d) utbildningsgrupp

Eva Lorentzon har varit i kontakt med Barbro of Sweden, gallerist som gärna vill ha besök i sitt showrum. Hon arbetar med flera konstföreningar och kan komma med tips om hur vi kan nå fler medlemmar mm. Eventuellt planerar informationsgruppen och utbildningsgruppen ett besök.
Styrelsen besöker fotograf Andreas Lundberg måndagen den 15 oktober. Han visar bilder och berättar om fotokonst.


e) vår och höstavslutning

Birgitta H har varit i kontakt med flera museer inför höstavslutningen, Medelhavsmuseet kan eventuellt ta emot oss till en rimlig avgift. Andra förslag som kom upp var Den Glada restaurangen, Konstakademien, Konstnärshuset, restaurang Haga bottega i Elite Hotel Carolina Tower.


 

§8
Ekonomi


Kerstin gick igenom ekonomin fram till den 2 oktober. Ännu har vi inte fått pengar från KS.


 

§9
Årsmöte


Vi borde tacka av tidigare styrelsemedlemmarna Barbara och Linda, när och hur planeras vidare.


 

§10
Datum för nästa möte
och utskick


Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 17 januari 2019 kl 17.00 i CCK.

  

§11
Mötet avslutasBirgitta M förklarade mötet avslutat.
 

Vid protokollet

Inga-Lena Wivall-H

Justeras

Birgitta Mörk

 


 

linje

TIDIGARE PROTOKOLL


- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-10-08
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013