banner 

STADGAR

Föreningens namn

Föreningens namn är Karolinska konstföreningen.

2§ Föreningens syfte

Föreningen har till syfte att stimulera medlemmarnas intresse för konst genom att anordna eller inbjuda till konstutställningar, föredrag om konst och likartade aktiviteter samt att bland medlemmarna utlotta konstverk.

Medlemskap

Medlemskap kan efter skriftlig anmälan vinnas av person anställd vid Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet eller annan myndighet (motsvarande) inom sjukhusets eller institutets område.
Medlem som är anställd och avgår med pension från sin tjänst får kvarstå som medlem så länge medlemsavgiften förnyas.
Medlem som slutar sin anställning och övergår till annan verksamhet kvarstår som medlem till årsskiftet under förutsättning att årsavgiften är erlagd. Medlem skall själv meddela ansvarig person för medlemsregistret att anställningen skall upphöra.

Avgifter

Medlems-andelsavgifterna fastställs av den i 11§ angivna ordinarie föreningsstämman och skall erläggas på sätt som styrelsen bestämmer. Medlem deltar i utlottning av konstverk med en eller två andelar.
För att få deltaga i vinstutlottning skall medlem ha erlagt medlems-andelsavgiften senast vid tidpunkt som styrelsen beslutar.
Ny medlem som inbetalar medlemsavgiften deltar i vinstutlottning på sätt som styrelsen beslutar.

Medlems ansvar för tillgångar/skulder

Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är ej heller personligen ansvarig för dess skulder.

Val av styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vars ledamöter utses vid den ordinarie föreningsstämman. Halva styrelsens ledamöter väljs på två år och hälften av ledamöterna på ett år.
I styrelsen skall ingå högst åtta ordinarie ledamöter samt högst åtta suppleanter. Föreningsstämman utser en bland de ordinarie ledamöterna att vara ordförande, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, så ofta denne finner nödvändigt eller när annan styrelseledamot hos honom påkallar sammanträde. Styrelsen är beslut för då minst fem ledamöter, varav minst tre ordinarie, är närvarande.
Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenat sig, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet. Besluten skall protokollföras.

Det åligger styrelsen att varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna året.

7§ Val av revisor och revisorsuppleant

För granskning av föreningens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid den ordinarie föreningsstämman, för ett år i sänder, en revisor jämte en suppleant.

8§ Val av valberedning

Till valberedning utses vid den ordinarie föreningsstämman, för ett år i sänder, två ledamöter, varav en sammankallande.

9§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller dem, bland styrelsens ledamöter, som styrelsen utser.

10§ Förvaltningsberättelse – ekonomisk redovisning

Före februari månads utgång skall föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar ävensom av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret, omfattande tiden 1 januari till 31 december, för granskning överlämnas till revisorn. Revisorn skall avge skriftlig berättelse över sin granskning och däri tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
Berättelsen skall inlämnas till styrelsen före mars månads utgång.

11§ Föreningsstämma

Medlems rätt att delta i skötseln av föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman, där
varje medlem äger en röst.
Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Till extra föreningsstämma kallas, när styrelsen anser erfoderligt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så påfordra.
Kallelsen till föreningsstämman ska ske senast två veckor för stämman.
Medlem som önska få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

12§ Dagordning för föreningsstämman

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.
3. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning.
4. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
5. Föredragning av revisionsberättelse.
6. Fastställande av balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut med anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen.
9. Styrelsens förslag till budget och fastställande av medlems-andels avgiften för verksamhetsåret.
10. Val av föreningsordförande.
11. Val av övriga styrelseledamöter och styrelse suppleanter.
12. Val av revisor och revisorssuppleant.
13. Val av valberedning.
14. Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden.

Vid extra föreningsstämma får utöver punkterna 1-3 ovan förekomma endast de ärenden för vilken extra föreningsstämma blivit utlyst och vilka angivits i kallelsen.

13§ Utlottning av konstverk

Utlottning av konstverk skall äga rum två gånger årligen på tid som styrelsen bestämmer. Vinnarna väljer bland samtliga de av styrelsen utställda konstverken på så sätt, att den vinnare vars lottnummer dragits som första vinst väljer först, därefter den vars lottnummer dragits som andra vinst osv.

I utlottningen äger medlem delta som har erlagt fastställd avgift på sätt som bestämts enl.4§.

Medlem med två andelar kan vid samma utlottningstillfälle erhålla en vinst per andel.

För medlem som ej själv eller genom ombud har möjlighet att närvara vid val av vinst överlåts valet till den som styrelsen utser.

14§ Inköp av konstverk

Inköp av konstverk för utlottning verkställs av styrelsen. De utvalda konstverken skall före utlottningen på lämpligt sätt visas för medlemmarna.

15§ Stadgeärenden

Ändring av dessa stadgar skall beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie stämma, med 2/3 majoritet av de närvarande.

16§ Föreningens upplösning

Föreningens upplösning kan beslutas endast av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en med ¾ majoritet av de närvarande. Upplöses föreningen har sista föreningsstämman att besluta hur tillgångarna, efter skuldernas gäldande, skall disponeras.

 

 

linje

 


- SENASTE
- UPPDATERAD

- 2018-03-27
KONSTFÖRENINGENS PLUSGIRO 15 77 24-6
Sidan är upprättad av M.Oscarsson, 2013